Ons Werkplan

WERKPLAN 2018

werkplan

Vooraf

De Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren  (SWGW) werkt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht geworden en zijn gemeenten verantwoordelijk gesteld voor uitvoering van Passend Onderwijs, Jeugdzorg  en de Participatiewet. Het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen door maatschappelijke ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Die ondersteuning bestaat uit algemene voorzieningen en indien nodig maatwerkvoorzieningen. De wet stelt als doel dat overheden samen met de burgers plannen opstellen en uitvoeren. Door een gezamenlijke bijdrage van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen wordt de SWGW in staat gesteld voor chronisch zieken en mensen met een beperking op Walcheren hieraan uitvoering te geven.

Definitie ‘toegankelijkheid’

Toegankelijkheid is een ruim begrip dat op allerlei zaken van toepassing is, bijvoorbeeld internet, zorg en wonen. Maar ook op de toegankelijkheid van de fysieke, gebouwde omgeving. Hieronder wordt verstaan ‘de eigenschap van buitenruimten, gebouwen en woningen die maakt dat mensen –divers als ze zijn- er kunnen doen wat ze er volgens de bestemming moeten kunnen doen’. (Handboek voor Toegankelijkheid)

 

  1. Doelstelling SWGW

De Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) heeft als doelstelling het bevorderen van inclusief beleid, waardoor mensen met een (functie)beperking gewoon mee kunnen doen in de Walcherse samenleving.

Integrale toegankelijkheid betekent dat de leefomgeving voor iedereen, onafhankelijk en gelijkwaardig bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Met name voor mensen met een functiebeperking en ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld ouders met kinderwagens.

 

  1. Kerndoel SWGW

De functie die de werkgroep vervult, beperkt zich niet louter tot het wijzen op achterstanden op het gebied van toegankelijkheid en het formuleren van wensen om deze weg te werken. De leden van de werkgroep investeren veel tijd en energie om de gesignaleerde knelpunten samen met de verantwoordelijke instanties op te lossen. Toegankelijkheid en participatie zijn voor alle burgers belangrijke thema’s. Uiteindelijk profiteert iedereen daarvan.

 

  1. Activiteitenkalender SWGW

In de activiteitenkalender worden de aandachtsvelden vermeld die doorlopend aandacht verdienen. De activiteitenkalender is het werkdocument voor 2018, dat wil zeggen, het is het basisdocument. Mochten er zich in de loop van 2018 bijzondere ontwikkelingen voordoen dan zal mogelijk een herschikking van activiteiten plaatsvinden.

Voor 2018 staan de volgende activiteiten gepland, gerangschikt naar thema:

3.1 Algemeen

Begin 2016 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De ratificatie van dit verdrag schept verplichtingen voor Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten nu gaan werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving, want de verdragsbepalingen zijn niet vrijblijvend. Op1 januari 2017 is  deze nieuwe wet in werking getreden. De gemeenten zullen beleidsplannen moeten schrijven, waarin de doelen en deadlines, met betrekking tot alle aspecten van inclusie, duidelijk worden omschreven. De werkgroep zal dit op de voet volgen en waar nodig de gemeenten gevraagd en ongevraagd adviseren.

3.2 Toegankelijkheid Openbare ruimte

De werkgroep zet zich in voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte o.a. door deel te nemen aan schouwgroepen, vanaf het prille begin betrokken te zijn bij (her)inrichtingen en aanwezig te zijn bij inspraakbijeenkomsten.

De werkgroep wil in een vroeg stadium betrokken worden bij plannen voor (her)inrichtingen en herprofileringen van de openbare ruimte; daarvoor zijn contacten met de verantwoordelijke beleidsmakers van de drie gemeenten noodzakelijk.

3.3 Toegankelijkheid gebouwen

Naast verbeteringen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte is de werkgroep ook betrokken bij advisering over de toegankelijkheid van musea, scholen, theaters, evenementen etc. In 2018 zal dit gecontinueerd worden.

Bij de horeca op Walcheren is nog een grote inhaalslag te maken m.b.t. de toegankelijkheid. In 2017 is de SWGW in gesprek gegaan met Horeca Nederland over een plan van aanpak.

De werkgroep vindt het van het grootste belang dat zij als speler meedenkt en adviseert bij (ver)nieuwbouw projecten van openbare gebouwen zodat iedereen hiervan gebruik kan maken.

De werkgroep wil in 2018 meer en eerder betrokken worden bij (ver)nieuwbouw  projecten, daarom zal de werkgroep contact zoeken en in gesprek gaan met de verantwoordelijke beleidsmakers van de drie gemeenten.

3.4 Sport en recreatie

Mensen met een (functie)beperking zijn vaak minder actief dan mensen zonder beperking terwijl sport en beweging juist een grote bijdrage kunnen leveren aan herstel of het onderhouden van de mogelijkheden om goed te blijven bewegen. Om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren zullen sporten en sportaccommodaties toegankelijk moeten zijn voor deze doelgroep.

3.5. Verkeer en Vervoer

In de drie gemeenten op Walcheren worden verkeers- en vervoersplannen  opgesteld. Het maken van een verkeers- en vervoersplan is een wettelijke verplichting met als doel het oplossen van knelpunten in wegen en verkeersstromen. De SWGW stelt de belangen van de voetgangers hierin centraal.

Op de markt verschijnen steeds meer aangepaste voertuigen, zoals elektrische fietsen, driewielfietsen, duofietsen, scootmobielen etc. Dat betekent meer gebruikers op de fietspaden en een grotere kans op conflictsituaties. Om de veiligheid en bruikbaarheid van het huidige fietsnet op Walcheren te kunnen waarborgen wil de SWGW aan tafel met de Fietsersbond.

In de binnensteden bestaat een grote behoefte aan oplaadpunten voor scootmobielen en elektrische fietsen. De SWGW zal in 2018 een inventarisatie maken van de openbare oplaadpunten.

3.6. PR en onderhoud website

De SWGW beheert een website voor haar doelgroep. De website geeft nieuws en informatie over de SWGW en de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid. Dit blijven wij ook in 2018 doen.

       4. Advies en overleg

De werkgroep streeft er naar om tweemaal per jaar in overleg te gaan met de verantwoordelijke beleidsmakers van de drie gemeenten. Doel: elkaar informeren over de voortgang van het WMO-beleid en de uitvoering van het VN-verdrag.

Twee leden van de werkgroep hebben zitting in de WMO-adviesraad van de gemeente Vlissingen. Elke WMO-adviesraad vergadert elfmaal per jaar.

Eén lid werkt vanuit de werkgroep als VN-ambassadeur.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de SWGW, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en meerdere leden, komt iedere 2 weken bijeen voor overleg. Naast dit DB is er een Algemeen Bestuur (AB), hierin hebben alle leden zitting. Het AB komt iedere 8 weken bijeen voor overleg.

  1. Benodigde personele inzet

Om goed te kunnen beoordelen, onderhandelen en te adviseren is het nodig dat de werkgroep beleidsstukken, ontwerptekeningen etc  op juistheid kan interpreteren. De SWGW is daarom op zoek naar meer vrijwilligers.