Werkplan 2024

1.  Doelstelling SWGW

De Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) heeft als doelstelling het bevorderen van inclusief beleid, waardoor mensen met een (functie)beperking gewoon mee kunnen doen in de Walcherse samenleving. SWGW richt zich hierbij vooral op de toegankelijkheid.

Integrale toegankelijkheid betekent dat de leefomgeving voor iedereen, onafhankelijk en gelijkwaardig bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Met name voor mensen met een functiebeperking en ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld ouders met kinderwagens. Voor de toetsing van deze toegankelijkheid maakt SWGW gebruik van de Integrale toegankelijkheid standaard.

Als onderdeel van de integrale toegankelijkheid krijgt de toegang tot internet een steeds belangrijkere rol. Dit wordt de webtoegankelijkheid genoemd.

2.  Kerndoel SWGW

De functie die de werkgroep vervult, beperkt zich niet louter tot het wijzen op achterstanden op het gebied van toegankelijkheid en het formuleren van wensen om deze weg te werken. De leden van de werkgroep investeren veel tijd en energie om de gesignaleerde knelpunten samen met de verantwoordelijke instanties op te lossen. Toegankelijkheid en participatie zijn voor alle burgers belangrijke thema’s. Uiteindelijk profiteert iedereen daarvan.

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht geworden en zijn gemeenten verantwoordelijk gesteld voor uitvoering van Passend Onderwijs, Jeugdzorg en de Participatiewet. Het uitgangspunt van de Wmo is dat mensen door maatschappelijke ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. De ondersteuning vanuit de gemeenten bestaat uit algemene voorzieningen en indien nodig maatwerkvoorzieningen. De wet stelt als doel dat overheden samen met de burgers plannen opstellen en uitvoeren. Door een gezamenlijke bijdrage van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen wordt de SWGW in staat gesteld voor chronisch zieken en mensen met een beperking op Walcheren hieraan uitvoering te geven.

3.  Activiteitenkalender SWGW

In de activiteitenkalender worden de aandachtsvelden vermeld die doorlopend aandacht verdienen. De activiteitenkalender is het werkdocument voor 2024, dat wil zeggen, het is het basisdocument. Mochten er zich in de loop van 2024 bijzondere ontwikkelingen voordoen dan zal mogelijk een herschikking van activiteiten plaatsvinden.

In het begin van 2023 wordt reeds het werkplan voor 2024 opgesteld om te kunnen voldoen aan één van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies betreffende 2024. De subsidieaanvragen voor de gemeenten Middelburg en Vlissingen vinden plaats in het 1e kwartaal en die voor de gemeente Veere in het derde kwartaal.

Voor 2024 staan de volgende activiteiten gepland, gerangschikt naar thema:

3.1  VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap

Begin 2016 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Op 1 januari 2017 is deze nieuwe wet in werking getreden. De ratificatie van dit verdrag schept verplichtingen voor Nederland. Overheden moeten nu gaan werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving want de verdragsbepalingen zijn niet vrijblijvend. Bedrijven en maatschappelijke organisaties worden aangesproken op hun maatschappelijk belang. De gemeenten zullen beleidsplannen moeten schrijven, waarin de doelen en deadlines, met betrekking tot alle aspecten van inclusie, duidelijk worden omschreven. De werkgroep zal dit op de voet volgen en waar nodig de gemeenten gevraagd en ongevraagd adviseren.

3.2  Toegankelijkheid Openbare ruimte

De werkgroep zet zich in voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte o.a. door deel te nemen aan schouwgroepen, vanaf het prille begin betrokken te zijn bij (her)inrichtingen en aanwezig te zijn bij inspraakbijeenkomsten.

De werkgroep wil in een vroeg stadium betrokken worden bij plannen voor

(her)inrichtingen en herprofileringen van de openbare ruimte; daarvoor zijn contacten met de verantwoordelijke beleidsmakers van de drie gemeenten noodzakelijk.

3.3  Toegankelijkheid gebouwen

Naast verbeteringen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte is de werkgroep ook betrokken bij advisering over de toegankelijkheid van musea, scholen, theaters, evenementen etc. In 2024 zal dit gecontinueerd worden.

Bij de horeca op Walcheren is nog een grote inhaalslag te maken m.b.t. de toegankelijkheid. Waar mogelijk zal SWGW hierover het gesprek aangaan.

De werkgroep vindt het van het grootste belang dat zij als speler meedenkt en adviseert bij (ver)nieuwbouwprojecten van openbare gebouwen zodat iedereen hiervan gebruik kan maken.

De werkgroep wil in 2024 nog meer en eerder betrokken worden bij (ver)nieuwbouwprojecten, daarom zal de werkgroep contact blijven zoeken met de verantwoordelijke beleidsmakers van de drie gemeenten.

3.4  Sport en recreatie

Mensen met een (functie)beperking zijn vaak minder actief dan mensen zonder beperking terwijl sport en beweging juist een grote bijdrage kunnen leveren aan herstel of het onderhouden van de mogelijkheden om goed te blijven bewegen. Om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren zullen sporten en sportaccommodaties toegankelijk moeten zijn voor deze doelgroep.

3.5    Verkeer en Vervoer

In de drie gemeenten op Walcheren zijn verkeers- en vervoersplannen opgesteld. Het beschikken over een verkeers- en vervoersplan is een wettelijke verplichting met als doel het oplossen van knelpunten in wegen en verkeersstromen. SWGW stelt de belangen van de doelgroep hierin centraal.

Op de markt verschijnen steeds meer aangepaste voertuigen, zoals elektrische fietsen, driewielfietsen, duo fietsen, scootmobielen etc. Dat betekent meer gebruikers op de fietspaden en een grotere kans op conflictsituaties. Om de veiligheid en bruikbaarheid van het huidige fietsnet op Walcheren te kunnen waarborgen wil de SWGW aan tafel met andere belangenverenigingen.

De provincie Zeeland werkt aan een nieuw mobiliteitsplan geldend voor de gehele provincie. SWGW stelt ook hierin de belangen van de doelgroep centraal.

3.6    PR en onderhoud website

SWGW beheert een website ten dienste voor haar doelgroep en overige belangstellenden. De website geeft nieuws en informatie over de SWGW en de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid. Dit blijven wij ook in 2023 doen.

SWGW is tevens op Facebook aanwezig; ook hier worden nieuws en informatie gepresenteerd.

4.  Advies en overleg

De werkgroep treedt in overleg met de verantwoordelijke beleidsmakers van de drie gemeenten waar dit nodig is. Doel: elkaar informeren over de voortgang van het WMO-beleid en de uitvoering van het VN-verdrag.

Eén lid van de werkgroep heeft zitting in de Wmo-adviesraad van de gemeente Vlissingen. De Wmo-adviesraad vergadert elfmaal per jaar. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de SWGW, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en meerdere leden, komt in principe iedere 4 weken bijeen voor (online) overleg. Alle leden mogen dit overleg bijwonen.

 

5.  Benodigde personele inzet

SWGW interpreteert beleidsstukken, ontwerptekeningen etc. op juistheid voor verdere onderhandeling en advisering. Versterking van het team is een continu aandachtspunt en tevens een punt van zorg.