Eerste Kamer stemt in met Participatiewet en maatregelen in de bijstand

- door Author: SWGW in Category: Archief Nieuws | 2 min leestijd
Lees voor

De Eerste Kamer heeft 1 juli 2014 met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet en de Maatregelen in de Wet Werk en Bijstand van staatssecretaris Jetta Klijnsma , Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het aannemen van deze wetten is een belangrijke hervorming uit het regeerakkoord doorgevoerd.

Participatiewet

De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen bij voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Staatssecretaris Klijnsma: “ Ik ben blij met de brede steun voor deze wet. Nu krijgen mensen met een beperking dankzij deze wet perspectief”. Ze wees in een reactie op de lange voorgeschiedenis van het wetsvoorstel. Over de wens om te komen tot één regeling voor mensen die vanwege een beperking een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben is jarenlang gedebatteerd. Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning .

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. De Participatiewet gaat op 1 januari 2015 in werking.

Maatregelen Wet Werk en Bijstand

In de wet maatregelen Wet Werk en Bijstand worden de regels verduidelijkt voor bijstandgerechtigden. De bijstand dient als vangnet en moet eraan bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan. Klijnsma: “Mensen moeten als ze niet of nauwelijks inkomen hebben een beroep kunnen doen op de bijstand. Tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat mensen vanuit de bijstand meedoen in de samenleving”. De aanpassingen in de Wwb zijn daar dan ook opgericht. Vanzelfsprekend blijft de bijstand ook in de toekomst een vangnet voor mensen die het op eigen kracht niet redden.

De kostendelersnorm in de AOW is uitgesteld tot 1 juli 2016. De komende tijd wordt benut om samen met onder andere gemeenten, Mezzo (Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) en het Sociaal Cultureel Planbureau te bezien hoe arrangementen rond mantelzorg verdere ondersteuning behoeven en om te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg. De resultaten van dit onderzoek zullen aan beide Kamers worden voorgelegd.

Bron: Rijksoverheid